Sản phẩm đồ thờ

Bát hương vẽ vàng kim
Bát hương đắp nổi vàng kim
Bộ đỉnh hạc vàng kim
Bộ chén thờ vàng kim
Mâm bồng vàng kim
1.250.000 VNĐ
Ống hương vàng kim
1.190.000 VNĐ
Đèn dầu vàng kim
Chĩnh thờ vàng kim
Nậm rượu vàng kim
Chân nến vàng kim
Lộc bình
950.000 VNĐ
Chân nến
170.000 VNĐ